lunedì 8 febbraio 2010

STATUTO - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
“ΟΥΓΚΟ ΦΩΣΚΟΛΟ”


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: “Σύλλογος Γονέων των μαθητών του Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου της Δημόσιας Ιταλικής Σχολής Αθηνώv – ΟΥΓΚΟ ΦΩΣΚΟΛΟ” με έδρα την Αθήνα, οδός Μητσάκη αριθ. 18.

Άρθρο 2

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Να μελετά και να προβάλει τα προβλήματα του Σχολείου και να συντονίζει την δράση όλων των γονέων για την επίλυσή τους.
2) Να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών της παραμονής των παιδιών στο σχολείο (υλικοτεχνική υποδομή - εποπτικά μέσα)
3) Να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών αναπτύσσοντας διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την κοινωνική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών.
4) Να συμπαρίσταται στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο.
5) Να προάγει και αναπτύσσει τον σχολικό αθλητισμό.
6) Να συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
8) Να παρέχει υλική και ηθική συμπαράσταση στους μαθητές για τη λειτουργία εκθέσεων έργων τέχνης και την οργάνωση εκδηλώσεων εντός και εκτός σχολείου, όπως θεατρικών παραστάσεων, κουκλοθεάτρου, θεάτρου σκιών, μουσικών εκδηλώσεων κλπ

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι:
1)Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, καθώς και με την Ιταλική κοινότητα στην Ελλάδα και τους εκπροσώπους της.
2) Η συνεργασία του Συλλόγου με Συλλόγους Γονέων άλλων σχολείων.
3) Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, εκδρομών κλπ.
4) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.
5) Η εκπροσώπηση των γονέων στα όργανα διοίκησης του Σχολείου
6) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα, που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

Ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται αυτοδίκαια όλοι οι γονείς, επίτροποι και οι έχοντες την επιμέλεια των μαθητών του Σχολείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ετήσια συνδρομή, που αφορά την εκάστοτε σχολική χρονιά, μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Πόροι του Συλλόγου είναι:
1) Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών.
2) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
3) Οι δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εκδόσεις του Συλλόγου.
5) Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στον Σύλλογο.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών:

1) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
2) Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, αφού προηγουμένως κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
3) Αν κάποιο μέλος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση ή απλή συγκέντρωση μπορεί να εκπροσωπείται από ένα μέλος της οικογένειας του με την προσκόμιση γραπτής εντολής του κωλυόμενου μέλους.
Άρθρo 7

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:
1) Όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο και μετά 15 μέρες από την ειδοποίησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Όσοι δεν είναι πλέον γονείς μαθητών που φοιτούν στο Σχολείο.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις είναι δυνατή η επανεγγραφή τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για τη 2η περίπτωση απαιτείται η καταβολή όλων των καθυστερημένων οικονομικών υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 8

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 9

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση, ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών, νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών.
3) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη 8 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της, με γραπτή πρόσκληση στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4) Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού, και αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος. Ο καθένας εκλέγεται χωριστά. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συζήτηση και τις διαδικασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά, τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο.
5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφoφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνον στις αρχαιρεσίες ( εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων και την Σχολική Επιτροπή ), σε περίπτωση μομφής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όποια άλλη περίπτωση αποφασισθεί ειδικώς από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εκλέγει το Προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες της.
2) Προβλέπει τακτικές ή έκτακτες δαπάνες
3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό.
4) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής.
6) Αποφασίζει την διαγραφή μελών.
7) Αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου.
8) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου

Άρθρο 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1)Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν ο νόμος και το Καταστατικό. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής και οι αρχαιρεσίες διεξάγονται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, στην διάρκεια του οποίου λήγει η θητεία. Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι συνέρχονται μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή τους με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού (ή σε περίπτωση αδράνειάς του, του πρώτου συμβούλου του δεύτερου συνδυασμού) και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 4 από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού. Εφόσον υπάρχει ισοψηφία των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο.
2) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
3) Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
4) Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
5) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση όταν το θεωρήσει αναγκαίο ή κατόπιν αίτησης του 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείoυ

Άρθρο 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΙΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις δικαστικές και διοικητικές αρχές και στους τρίτους.
2) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
3) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου και τα εντάλματα πληρωμής με τον Ταμία. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.
4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου ο Γενικός Γραμματέας, μέχρι να εκλεγεί νέος Πρόεδρος.

Άρθρο 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου και διεξάγει την αλληλογραφία.
2) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα βιβλία του Συλλόγου (Βιβλία Πρακτικών ΔΣ,ΕΕ και ΓΣ, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Μητρώο Μελών και κάθε άλλο βιβλίο απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Συλλόγου) και φυλάσσει την σφραγίδα.
3) Αναλαμβάνει κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος.
4) Τον Γενικό Γραμματέα βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του τα μέλη, τα οποία και τον αναπληρώνουν σε περίπτωση κωλύματος.

Άρθρο 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Ειδικότερα: Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου που έχει ο Σύλλογος, εκδίδοντας τις νόμιμες αποδείξεις. Τηρεί τα βιβλία εσόδων / εξόδων και όλα τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις που προορίζονται για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση. Κρατάει για τις ανάγκες του Συλλόγου μέχρι 100 Ευρώ και τα επιπλέον χρήματα τα καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επ' ονόματι του Ταμία, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει όποτε του ζητηθεί για έλεγχο τα στοιχεία της διαχείρισης στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία.


Άρθρο 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για δύο χρόνια. Πρόεδρός της ορίζεται το μέλος που πλειοψήφισε.
2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μεν στο τέλος της θητείας του, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο. Συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση, που κάποιο μέλος της διαφωνεί, συντάσσει χωριστή έκθεση, την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, που είναι και η μόνη αρμόδια για την σχετική κρίση.
3) Εάν η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε αταξία, καλεί τους υπευθύνους να διευθετήσουν το πρόβλημα μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για το θέμα που δημιουργήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔIΑΔΙΚΑΣIΑ

Άρθρο 17

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

1) Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται χωριστά. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
2) Η Εφορευτική Επιτροπή προετοιμάζει, διεξάγει τις εκλογές και κάνει την διαλογή των ψήφων. Συντάσσει πρακτικά για την διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκπροσώπων στην Σχολική Εmτροπή και την Ένωση Γονέων και τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης
3) Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει το εκλογικό υλικό στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει τουλάχιστον μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και, σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή, μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, που θα εκδοθεί.

Άρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι είτε μεμονωμένα είτε μέσα από συνδυασμό πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από τις εκλογές. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι ταμειακά εντάξει. Οι καθυστερημένες εισφορές μπορούν να καταβληθούν μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα προκηρύξει την διεξαγωγή των εκλογών.΄Αρθρο 19

1) Κατά την εκλογή των oργάνων και των εκπροσώπων του Σωματείου πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του Σχολείου. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φοpές με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και κατά την τρίτη ψηφοφορία το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής, τα όργανα του Συλλόγου θεωρούνται ότι εξελέγησαν νόμιμα.
2) Oι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, εφ' όσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του προς εκλογή οργάνου. Το κλάσμα. που τυχόν προκύψει δεν υπολογίζεται. Διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο, καθορίζονται οι θέσεις που λαμβάνει κάθε συνδυασμός στα όργανα. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή, στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει μια τουλάχιστον έδρα και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ή πλησιάζουν περισσότερο το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Οι έδρες που εξακολουθούν να μένουν αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν ήδη καταλάβει μια τουλάχιστον έδρα στις δύο προηγούμενες κατανομές και έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας διεξάγεται κλήρωση.
3) Εφ' όσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Αν προκύψει δεκαδικός αριθμός από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα, άλλως στην αμέσως προηγούμενη.
4) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων για οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου διεξάγεται από την Εφoρευτική Επιτροπή κλήρωση.
5) Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων του Δήμου Αθηναίων από έναν εκπρόσωπο ανά 30 μαθητές, οι γονείς των οποίων ψήφισαν. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο εκπροσωπουμένων μαθητών, ο δεκαδικός αριθμός από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα, άλλως στην αμέσως προηγούμενη. Εάν στις εκλογές μετέχουν περισσότεροι συνδυασμοί, εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Εάν υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο ψηφοφόρος μπορεί να αναθέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου δια του 30.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 21

1) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρευρισκομένων στην Γενική Συνέλευση μελών.
2) Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία του θα διατεθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων νομοθεσία, τον Αστικό Κώδικα και τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις περί Συλλόγων Γονέων.

Άρθρο 23

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 24 άρθρα, ψηφίσθηκε κατά άρθρο και κατά σύνολο από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών σήμερα και θα τεθεί σε ισχύ άμα τη εγκρίσει του από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή του στο Μητρώο των αναγνωρισμένων σωματείων.

Αθήνα 19 Ιουνίου 2003

Τα ιδρυτικά μέλi

ΠΙΝΑΚΑΣ

Περιέχων τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του σωματείου με την επωνυμία : “Σύλλογος Γονέων των μαθητών του Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου της Δημόσιας Ιταλικής Σχολής Αθηνώv – ΟΥΓΚΟ ΦΩΣΚΟΛΟ”


1. ANTONELLA DE LAURENTIS Πρόεδρος
2. GRAZIELLA SCIALONI Αντιπρόεδρος
3. LUANA VOLTOLINA Γενικός Γραμματέας
4. ROSITA PALUMBO Tαμίας
5. CECILIA STASI Mέλος
6. MARINA ZAGOS Μέλος
7. DAJANA ROTTA ΜέλοςΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 19 Ιουνίου 2003 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Εμμανουήλ Ματσαγκάνης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρκορά αριθ. 21
2. Ελένη Συριάννη (Elena Sirianni) του Βιντσέντσο, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μανιακίου αριθ. 22
3. Τερέζα Κορβίνο (Teresa Corvino) του Φιλίπο, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Τσόντου αριθ. 2
4. Σέρτζιο Μπέττι (Sergio Betti) του Τονίνο, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Επιδαύρου αριθ. 2
5. Θεόδωρος Μωραϊτίδης του Ιωάννη, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 6
6. Τσετσίλια Στάζι (Cecilia Stasi) του Ρόκο, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμαριανού αριθ. 3
7. Νεοκλής Θεοδώρου του Αγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αράχθου αριθ. 2
8. Αντωνία Τσίτσοβιτς του Μπατίκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάνσεν αριθ. 9
9. Ευδοξία – Μαρία Ξηρουχάκη του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ι. Πολέμη αριθ. 9
10. Μαρία Ρομάνα Ροσιόνι (Maria Romana Roscioni) του Ρομάνο, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Βουρινού αριθ. 14
11. Μιχαήλ Καράλης του Αντωνίου, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μανιακίου αριθ. 22
12. Φιορέλλα Περβιέρο (Fiorella Perviero) του Ρέμο, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Επτανήσου αριθ. 1
13. Φλώρα Μπαντινέλλι (Flora Bandinelli) του Μπρούνο, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πλαστήρα αριθ. 10
14. Νικολίνα Τσαπρίνι (Nicolina Ciaprini) του Λουίτζι, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Ταινάρου αριθ. 140
15. Γεώργιος Αγγελής του Περικλή, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλέους 24
16. Οριέττα Μπαραγκίνι (Orietta Baraghini ) του Τζάκομο, κάτοικος Ριζούπολης Αττικής, οδός Ολβίας αριθ. 30
17. Ροζάλμπα Καροτενούτο (Rosalba Carotenuto) του Λουτσιάνο, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φραγκοπούλου αριθ. 1/θ
18. Τζοβάνα Κιάππα (Giovanna Chiappa) του Λουίτζι, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθ. 41
19. Μαρία Ιένγκο (Maria Iengo) του Στέφανο Τσέζαρε, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βυζαντίου αριθ. 27
20. Κιάρα Μορόνι (Chiara Mοroni) του Άντζελο, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρκορά αριθ. 21
21. Κοντσέττα Γκριέκο (Concetta Grieco) του Ραφαέλλε, κάτοικος Αθηνών, οδός Αράχθου αριθ. 2
22. Αναστάσιος Αγγέλου του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν αριθ. 30
23. Εμμανουήλ Πίκουλας του Ταξιάρχη, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθ. 10
24. Ολυμπία Εζέντε (Olimpia Esente) του Τσίρο, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 6
25. Κάρλα Ταράντο (Carla Taranto) του Τζίνο, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ν. Μιλήση
26. Στεφανία Τονέλλι (Stefania Tonelli) του Ουμπέρτο, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθ. 10
27. Κωνσταντίνος Λάλος του Μιχαήλ, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πλαστήρα αριθ. 8 – 10
28. Φερρούτσιο Φισταρόλ (Ferruccio Fistarol) του Τζίνο, κάτοικος Άνω Πατησίων Αττικής, οδός Χάνσεν αριθ. 4-6
29. Ιωάννα Σουβελή του Λεωνίδα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Επιδαύρου αριθ. 2

συνήλθαμε σε Γενική Συνέλευση για τον παρακάτω σκοπό και συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

Με την παρούσα ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία : “Σύλλογος Γονέων των μαθητών του Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου της Δημόσιας Ιταλικής Σχολής Αθηνώv – ΟΥΓΚΟ ΦΩΣΚΟΛΟ” με έδρα την Αθήνα, οδός Μητσάκη αριθ. 18, του οποίου ο σκοπός είναι αυτός που αναγράφεται στο με σημερινή χρονολογία εγκριθέν από τη Γενική Συνέλευσή μας καταστατικό, προς επιδίωξη του οποίου σήμερα συγκεντρωθήκαμε. Για τους λόγους αυτούς και μέχρις εκλογής της διοικήσεως μετά τη δικαστική αναγνώριση του σωματείου μας, εκλέγουμε και διορίζουμε την προσωρινή διοικούσα επιτροπή αυτού, η οποία απαρτίζεται από τους παρακάτω :

1. ANTONELLA DE LAURENTIS Πρόεδρος
2. GRAZIELLA SCIALONI Αντιπρόεδρος
3. LUANA VOLTOLINA Γενικός Γραμματέας
4. ROSITA PALUMBO Tαμίας
5. CECILIA STASI Mέλος
6. MARINA ZAGOS Μέλος
7. DAJANA ROTTA Μέλος

Επίσης εξουσιοδοτούμε τον Νεοκλή Θεοδώρου να προβεί στα νόμιμα για τη δικαστική έγκριση του καταστατικού, ίδρυση και αναγνώριση του σωματείου μας.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Nessun commento:

Posta un commento

Atene

Atene